+371 630 267 77

Helper

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 10, 2016. gada 5. septembrī ir izstrādāts kūdras atradnes ”Nīcgales purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Ziņojums aktualizēts 2017. gada 1. jūnijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003.

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA ”Profundum”, reģ. Nr.41503032808, juridiskā adrese: Jūrmala, Rubeņu iela 76A, LV-2008.

Paredzētās darbības vieta atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta nekustamā īpašuma “Nīcgales purvs” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0006, nekustamā īpašuma “Valsts mežs” (kadastra numurs 4476 001 0003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0003 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002 teritorijā.

Ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakciju var iepazīties:
https://issuu.com/laflora.lv/docs/iet_vid_zin_nicgales_purvs_aktualiz un https://www.daugavpilsnovads.lv.

SIA “Laflora” kontakttālrunis 29143115, 29103943 vai 29182962.

Ar ietekmes uz vidi ziņojuma pielikumiem var iepazīties šeit:  
https://issuu.com/laflora.lv/stacks/6f9a3bde87da4e2db60d3fced49cca58.