+371 630 267 77

Helper

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 10, 2016. gada 5. septembrī ir izstrādāts kūdras atradnes ”Nīcgales purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003.

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA ”Profundum”, reģ. Nr.41503032808, juridiskā adrese: Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads.

Paredzētās darbības vieta atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta nekustamā īpašuma “Nīcgales purvs” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0006, nekustamā īpašuma “Valsts mežs” (kadastra numurs 4476 001 0003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0003 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002 teritorijā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties http://www.laflora.lv/lv/uznemums/jaunumi/nicgales_purva_ivn/ , www.daugavpilsnovads.lv kā arī Daugavpils novada domes un Nīcgales pagasta pārvaldes telpās.

SIA “Laflora” kontakttālrunis 29143115, 29103943 vai 29182962.

Ar visiem likuma kārtībā noteiktajiem sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit:  

https://issuu.com/laflora.lv/stacks/6f9a3bde87da4e2db60d3fced49cca58.